بخشنامه هاواخباراداری(اینجاکمیجان)
لطفانظرات ارزشمندخودرادرخصوص مطالب مندرج دراین وبلاگ درلینک نظرات به یادگاربگذارید. 
پيوندهای روزانه

شرایط وضوابط نقل وانتقال داخل استان مرکزی فرهنگیان به شرح ذیل  اعلام شد :

ضوابط ومقررات عمومی:

1-  انتقال کلیه کارکنان رسمی ، پیمانی  واحدهای آموزشی دوره های تحصیلی ابتدایی،راهنمایی، متوسطه وپیش دانشگاهی، فنی وحرفه ای وکاردانش  ، آموزش استثنایی حائز شرایط و متقاضی  در قالب این شیوه نامه انجام خواهد گرفت .

2-  کارکنان رسمی وپیمانی  متقاضی انتقال درون استانی در صورت  دارا بودن  شرایط نقل وانتقال پس از دریافت  کد اینترنتی از کارشناس امور اداری  شهرستان محل خدمت  خود می بایست  نسبت به تکمیل فرم های  نقل و انتقال رایانه ای از طریق سامانه اینترنتی  اقدام نمایند .

3- انتقالات  شامل سه بخش  عادی  ، استثناء و موقت  می باشد  که انتقال عادی  و استثناء به صورت دائم  و انتقال موقت  به صورت انتقال یکساله می باشد .

 بخش اول 

   تعریف انتقال

تغییر محل خدمت مستخدم از یک منطقه آموزشی به منطقه آموزشی دیگر براساس تقاضای کتبی وی  در قالب ضوابط ومقررات  انتقال  نامیده  می شود.

اهداف انتقال :

1- رفع کمبود  وتوازن نیروی انسانی مناطق آموزشی

2- ایجاد زمینه مساعد برای استفاده  بهینه از نیروی انسانی

3-تسریع و تسهیل امور مرتبط با انتقال کارکنان 

4- کمک  به تأمین رفاه وآسایش نسبی فرهنگیان

 بخش دوم

   شرایط و ضوابط نقل و انتقالات  درون استانی 

2- ضوابط و مقررات انتقال اینترنتی

1-2 دارا بودن حکم استخدام رسمی یا پیمانی  با حداقل 5  سال سابقه  اشتغال به  کار تمام وقت صرفاً درآموزش وپرورش  تا 31/6/90

تبصره 1: مدت خدمت در سایر دستگاهها،ایام تحصیل فارغ التحصیلان مراکز تربیت معلم تربیت دبیر ، نهضت سواد آموزی وخدمت نظام  جزء خدمت  موضوع بند فوق الذکر محسوب نخواهد شد. بدیهی است اینگونه سوابق  در فرم امتیاز بندی  نیز قابل احتساب نمی باشد به عبارت دیگر صرفاً تجارب مشمولین طرح طبقه بندی مشاغل معلمان قابل احتساب خواهد بود .

تبصره 2: سوابق  خدمت تمام وقت حق التدریس درآموزش و پرورش درصورت پرداخت کسورات و احتساب آن درحکم استخدامی و براساس آخرین حکم قابل محاسبه می باشد.

تبصره 3:مستخدمین دارای طرح  و متعهدین خدمت به منطقه(مبداء)مجاز به  تکمیل  فرم نقل وانتقالات نمی باشند.

2-2-افرادی که در سال تحصیلی 90-89 به صورت دائم از یک منطقه وشهرستان به منطقه یا شهرستان دیگر  منتقل شده اند مجاز به تکمیل فرمهای انتقال نمی باشند.

3-2- افرادی که در مرخصی  بدون حقوق  و یا مأموریت برون سازمانی بسر می برند  و متقاضی انتقال درسال تحصیلی  91-90 می باشند به شرط خاتمه مرخصی بدون حقوق یا مأموریت آنان تا پایان شهریورسال  جاری می توانند  نسبت به تکمیل فرم در خواست انتقال براساس این بخشنامه  اقدام نمایند.

بدیهی است درصورت موافقت صدور حکم انتقال و انتصاب آنها  با تاریخ اجرای 1/7/90 در مقصد  با هماهنگی ادارات مبداء به منزله صدور حکم  انتصاب  مجدد تلقی می گردد.

4-2- پذیرش انصراف از انتقال بعد از اعلام نتایج جز در موارد خاص و اجتناب ناپذیرپس از تائید کمیسیون نقل و انتقالات استان مجاز نبوده بنابراین متقاضیان انتقال می بایست قبل از ثبت  درخواست  کلیه جوانب امر را در محل  تقاضای  خود بررسی  نمایند  تا پس از  انجام مراحل  انتقال با مشکل  مواجه نگردند.

5-2- عدم مراجعه به موقع افرادمنتقل شده به محل های  تعیین شده پس از اعلام نتایج  رایانه ای غیبت تلقی و با آنان  برابر مقررات رفتار خواهد شد .بنابراین ادارات آموزش وپرورش مبداء حق بکارگیری مجدد این قبیل افراد را بدون اخذ مجور لازم ازاداره کل را نداشته و ادارات مقصد مکلفند موضوع را به هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری و سازمان منعکس نمایند.

6-2-مناطق محروم مناطقی  است که فهرست آن در بخشنامه شماره 46/710مورخ 19/11/88 درج گردیده است و از مهر ماه 1386 به بعد ملاک عمل خواهدد بود.بدیهی است  خدمت  در مناطق محروم  تا پیش از  این تاریخ  براساس جداول  مناطق محروم  قبلی ومقررات حاکم برآن می باشد .

7-2- انتقال کارکنان کادر اداری شاغل در پست های  سازمانی مصوب که متقاضی انتقال واشتغال به کار در پستهای  اداری بلاتصدی  شهرستان ها ومناطق دیگر هستند ،               ( ترجیحاً ایام تابستان)پس از موافقت  مبداء ومقصد و تأییدنهایی کمیسیون  نقل وانتقال استان  مشروط  به داشتن حداقل 5 سال سابقه  اشتغال به کار تمام  وقت  در آموزش وپرورش که حداقل  3  سال  آن در مشاغل  اداری اشتغال  به کار داشته باشند                امکان پذیر می باشد .( مشروط بر اینکه هنگام درخواست  انتقال  حداقل  یک سال  از انتصاب وی در پست های  اداری گذشته باشد.)

8-2-سابقه اشتغال به کار  پاره وقت بانوانی که از طرح نیمه وقت یا سه چهارم وقت استفاده  کرده اند به نسبت ساعات کار موظف هفتگی  در احتساب سنوات ردیف 1 فرم امتیاز بندی محاسبه  می گردد.

9-2- آن دسته از همکارانی  که همزمان  متقاضی انتقال  به داخل و خارج استان می باشند  در صورت موافقت  با انتقال آنان در داخل استان از  لیست متقاضیان  خارج  استان حذف ولیست اسامی  آنان تا تاریخ 27/3/90  به این اداره کل  ارسال گردد.

10-2- انتقال مربیان پرورشی ، تربیت بدنی  ، بهداشت و مشاوران  براساس امتباز کسب شده  افراد ودر بین کل  نیروهای رشته مربوطه در سه دوره می باشد و قیاس  آنان در دوره اشتغال  خود منتفی  است 

11-2- دبیران قرآن ، دینی و عربی دوره راهنمایی صرفاًً تحت یک عنوان رشته  می توانند متقاضی شوند.

بخش سوم

    مشاغل مشمول انتقال  رایانه ای

1-3- مشاغل  مشمول انتقال رایانه ای

آموزگاران ،دبیران مدارس،راهنمایی ، متوسطه ، هنرستانها ،مربیان تربیتی ،تربیت بدنی  ، بهداشت و مشاوران  مدارس ، هنر آموزان ( فنی وحرفه ای وکاردانش )کارکنان مدارس استثنایی ، خدمتگزاران و سرایداران  و دیگر مشاغل واحدهای آموزشی و.... که منحصراً در یکی ازرشته های  جداول نیاز وعدم نیاز(1و2و3)  اشتغال  به کاردارند یا تدریس می نمایند.

تبصره : مبنای انتقال هر فرد اشتغال در رشته تدریس متناسب با آخرین مدرک و رشته تحصیلی وی می باشد درغیراین صورت دبیرانی می توانند متقاضی انتقال در رشته دیگر شوند که رشته تدریس فعلی آنان مرتبط با رشته تدریس اصلی وی بوده و براساس نیاز اداره و ابلاغ رسمی حداقل در سه سال گذشته بیش از نصف ساعات موظف خود را در آن رشته تدریس نموده باشد.

 2-3- مدیران ومعاونین  واحدهای آموزشی

تمامی مدیران و معاونین واحدهای آموزشی می توانند در رشته  تدریس قبل از انتصاب در سمت مدیریت یا معاونت و متناسب با مدرک  تحصیلی  تخصصی خود متقاضی انتقال  گردند .

بخش چهارم

    موارد استثناء

انتقال افراد مشمول این بخش صرفاً  به شرط داشتن: 1- حکم استخدام رسمی یا پیمانی 2- نداشتن تعهد خدمت امکان پذیرخواهد بود.

1-4- جانبازان  25% به بالا با ارائه مدرک و مستندات از سوی بنیاد شهید و امور ایثارگران 

2-4- آزادگان  وهمسر آنان  با ارائه مدارک  و مستندات  تأیید شده  از سوی بنیاد شهید و امور ایثارگران

3-4- پدر ، مادر،فرزند وهمسر شهداء ومفقود الاثر ها با ارائه  مدارک ومستندات تأیید شده از سوی نهاد  مربوطه

4-4- همسران مراقب جانباز درصورت تغییر محل اشتغال جانباز باارائه تأییدیه  ازمراجع ذیصلاح به استناد  ماده  17 آئین نامه اجرایی ماده  13 قانون  تسهیلات استخدامی واجتماعی جانبازان 

5-4-همکاران فرهنگی  همسر نظامی  با ارائه  حکم و امریه انتقال  همسر منتقل شده  به شهرستانهایی که امکان تردد روزانه برای آنان وجود ندارد.( ارائه فرم 5 الزامیست)

6-4- همکارانی  که به  علت بیماری وبراساس رأی شورای  پزشکی  به مدت 3 سال متوالی  از انتقال موقت استفاده  نموده اند و در صورت  استمرار بیماری و تأیید کمیسیون  پزشکی استان  )

7-4- همکاران دارای فرزند معلول ( نابینا - ناشنوا -کم توان ذهنی  - جسمی حرکتی و اختلال رفتار) با ارائه مدرک  معتبر از  سازمان بهزیستی و یا تأییدیه آموزش وپرورش استثنایی

تبصره 1:

همکارانی که  براساس بندهای  فوق در سال تحصیلی 88-87 و89-88و90-89 از یک شهرستان و یا  منطقه  به سایر شهرستانها و مناطق  تابعه استان  منتقل شده اند              نمی توانند تا سه سال از این مزایادر نقل و انتقال دورن استانی  استفاده  نمایند.

تبصره 2:

انتقال مشمولین بندهای 4-4 ، 5-4 ، 6-4، 7-4 صرف نظر از تعهد خدمت          امکان پذیر می باشد.

 بخش پنجم :

  انتقال  موقت یکساله

انتقال افراد زیر بدون رعایت بند 2-1 از بخش اول امکان پذیر می باشد.

همکارانی که به علت بیماری حاد وصعب العلاج (خود، همسر  یا فرزندان) طبق نظر صریح شورای پزشکی استان در سال جاری  موضوع  بخشنامه شماره 25/710 مورخ  27/4/80  مبنی بر عدم امکان  مداوا ونداشتن امکانات  و تجهیزات پزشکی  در محل خدمت  فعلی و تأیید  مبنی بر تغییر محل  جغرافیایی  به سبب  بیماری(مطابق فرم شماره  4) صرفاً  به یکی از  مناطق که امکان  مداوا به لحاظ امکانات  و تجهیزات پزشکی  مهیا باشد .

 بخش ششم 

    نحوه  پرداخت حقوق و مزایا

1-6 پرداخت کلیه حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر کارکنان منتقل شده به صورت انتقال دائم براساس آخرین حکم استخدامی از تاریخ انتقال به عهده ادارات آموزش و پرورش مقصد می باشد .

2-6- کلیه حقوق و مزایای مستمر منتقلین موقت ( حق شغل و شاغل تفاوت تطبیق- ایثارگری ، عائله مندی و اولاد ) از مبداء و سایر مزایا ( فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته ، بدی آب و هوا ، فوق العاده مدیریت از مقصد.

  بخش  هفتم

اعضا ء و وظایف کمیسیون نقل و انتقال

الف - اعضاي كميسيون نقل و انتقال شهرستان /منطقه /ناحيه

1- مدير/رئيس اداره آموزش وپرورش

2- معاون پشتیبانی و توسعه مدیریت

3-معاون شاخه مربوط

4- كارشناس مسئول دوره هاي تحصيلي

5- كارشناسي مسئول امور اداري ارزشيابي كاركنان (به عنوان دبير كميسيون)

6- كارشناس حراست

7- كارشناس بازرسي و رسيدگي به شكايات

ب : کمیسیون  به منظور  نظارت و اجرای دقیق شیوه نامه وظایف ذیل را با همکاری  واحدها  و مسئولین  ذیربط اجرا می نماید 

1-ابلاغ دستور العمل به کلیه  واحدهای آموزشی تابع

2-نظارت  بر حسن اجرای  کار مسئولان ذیربط و حصول  اطمینان  از اعمال ضوابط

3- توجیه  مسئولین ذیربط  نسبت به محتوای شیوه نامه  و رعایت  دقیق ضوابط ومقررات آن

4-  نظارت بر رعایت دقیق جدول  زمانبندی

5-بازبینی ونظارت دقیق برجداول نیازوعدم نیازبادرنظرگرفتن شیوه نامه  ساماندهی  نیروی انسانی 

6- ارسال مدارک متقاضیان انتقال رایانه ای و غیر  رایانه  ای و جداول  نیاز و عدم نیاز  به استان  توسط  رابط نقل و انتقالات

7- رسیدگی به اعتراض متقاضیان وپاسخگویی بارعایت کامل وعدم احاله و راهنمایی  آنان به استان

8- صدور ابلاغ یکساله اعضای کمیسیون نقل وانتقال منطقه و شهرستان

 

بخش هشتم

فرمها و جداول:

1-              فرم شماره 4 : نظریه کمیسیون پزشکی

2-             جدول زمانبندی نقل وانتقالات

3-            فرم شماره 5

4-             جدول زمانبندی نقل وانتقالات اینترنتی داخل استان در سال تحصیلی 91-90

 

ردیف

نوع فعالیت

مجری

از تاریخ

تا تاریخ

1

ابلاغ دستورالعمل

اداره کل

26/12/89

2

توزیع کد رمز به متقاضیان

کارگزینی منطقه

14/1/90

1/3/90

3

ثبت نام اینترنتی و ارائه مدارک به کارگزینی

متقاضیان

15/1/90

3/3/90

4

بررسی و کنترل و تایید فرم تقاضای متقاضیان در سایت مربوطه

امور اداری منطقه

15/1/90

10/3/90

5

تحویل مدارک استثناء و موقت به امور اداری استان

رابط منطقه

10/3/90

12/3/90

6

اعلام نتایج نقل و انتقالات داخل استان

اداره کل

25/3/90

 

[ شنبه ۶ فروردین۱۳۹۰ ] [ 13:23 ] [ محمدحبیبی کمیجانی ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

به نام خدایی که می آفریندبی آنکه خلق شده باشدوسفره روزی خلایق رامی گستراندبی آنکه خودهرگزبرسرسفره نشسته باشدواطعام می کندبندگان رابی آنکه خودطعم چشیدن چشیده باشد.××
××خدایابه "داده"و"نداده"و"گرفته ات"شکر-که داده ات"نعمت"است ونداده ات"حکمت وگرفته ات"امتحان×./.


××وبلاگ حاضر به منظورآشنایی بااهم اخبارواطلاعات وبخشنامه های صادره دولت تدارک وراه اندازی گردیده تاازاین طریق اطلاعات موردنیازدرکوتاهترین فاصله به اطلاع مخاطبان برسد.

.تعبیر خواب آنلاین

div> <